Personvernpolicy

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Contents

Nordeas personvernpolicy

Nordea beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger. Dette er en ny versjon av Nordeas personvernpolicy gjeldende fra 25. mai 2020.

I denne personvernpolicyen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Innenfor Nordeakonsernet vil behandlingsansvarlige være Nordea Bank Abp, filial i Norge og/eller Nordea-enheten(e) du har et forhold til. Nærmere opplysninger om behandlingsansvarlige finnes på vår hjemmeside nordea.com/privacypolicy Åpnes i nytt vindu , i tekstruten til høyre finner du dokumentet ”behandlingsansvarlige i Nordeagruppen».

Det er flere grunner til at vi behandler personopplysninger fra enkeltpersoner. Når vi skriver «du», mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, slik som reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, bedriftskortinnehavere og tilknyttede parter.

Vi verner om dine persondata

Denne personvernpolicyen omfatter følgende områder:

 1. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger og det rettslige grunnlaget for å gjøre det
 3. Automatiserte avgjørelser
 4. Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til
 5. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
 6. Dine personvernrettigheter
 7. Informasjonskapsler (cookies)
 8. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger
 9. Hvordan denne personvernpolicyen og policyen for informasjonskapsler kan bli endret
 10. Kontakt oss eller datatilsynet

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg, eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Noen ganger kreves det tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn, er korrekte.

Personopplysningene vi samler inn, kan grupperes i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsinformasjon: personnummer og navn. Vi er forpliktet til å innhente dokumentasjon for slike opplysninger, for eksempel i form av kopier av passet ditt, førerkortet eller lignende.
 • Kontaktinformasjon: telefonnumre og adresser, inkludert postadresse – for utenlandske adresser; også hjemland.
 • Finansiell informasjon: type avtale, transaksjonsdata, kreditthistorikk, forsikringshistorikk.
 • Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted eller utenlandsk skatteregistreringsnummer, opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunden og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.
 • Spesielle kategorier av data: for eksempel ved behov for helseopplysninger for enkelte forsikringsprodukter relatert til Nordeas livsforsikrings- og pensjonsselskaper og informasjon om fagforeningsmedlemskap knyttet til enkelte låneprodukter.

Personopplysninger vi kan samle inn fra deg

Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss. Som ny kunde ber vi deg for eksempel om personopplysninger som navn, fødselsnummer, e-postadresse og telefonnummer, inntekts- og gjeldsinformasjon for å kunne gi deg det produktet eller den tjenesten du er interessert i. Nordea samler også inn annen informasjon som du gir oss, for eksempel i form av tilbakemeldinger eller forespørsler i våre digitale kanaler. Telefon- og chat-samtaler med deg kan også tas opp og logges for å verifisere ordrer, sikre dokumentasjon og for kvalitets- og forbedringsformål. Av sikkerhetsgrunner kan vi ha kameraer i våre filialer og ved våre minibanker.

Personopplysninger som vi kan samle inn fra tredjepart

 • Offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder; registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og registre hos skattemyndigheter, firmaregistre, kriminalitetsbekjempende myndigheter osv.), sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC)), registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om f.eks. reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.
 • I forbindelse med utbetalinger samler vi inn opplysninger fra avsendere, butikker, banker, betalingstjenesteleverandører og andre.
 • Helseopplysninger fra helseinstitusjoner (for våre livsforsikrings- og pensjonsselskaper).
 • Fra andre enheter i Nordea-konsernet eller andre selskaper som vi samarbeider med.

2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger og det rettslige grunnlaget for å gjøre det

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle rettslige forpliktelser og avtaleforpliktelser, samt å gi deg tilbud, råd og tjenester.

Inngå og administrere tjeneste- og produktavtaler (oppfyllelse av kontrakt)

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg samt å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester.

Eksempler på oppfyllelse av kontrakt:

 • prosesser som er nødvendig for eksempel for å åpne en konto eller utføre en nettbasert tjeneste eller for å behandle søknad om et kort eller en kreditt
 • kundeservice i avtaleperioden
 • fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav og inndrive krav

Oppfyllelse av krav og forpliktelser

I tillegg til å oppfylle kontrakt, behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Eksempler på behandling basert på rettslige forpliktelser:

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

 • Kunnskap om deg som kunde
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger, slik som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
 • Sanksjonsovervåkning
 • Bokføringskrav
 • Rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet tilsynsmyndigheter
 • Risikoklassifisering knyttet til risikohåndtering som kredittutvikling og -kvalitet, kapitaldekning og forsikringsrisiko
 • Krav og forpliktelser knyttet til betalingsstjenester
 • Andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning, for eksempel verdipapirer, fond, pantesikkerhet, forsikring eller boliglån

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse (berettiget interesse)

Personopplysninger behandles også i sammenheng med markedsførings-, produkt- og kundeanalyser. Denne prosessen danner grunnlaget for markedsførings-, prosess-, forretnings- og systemutvikling, inkludert testing. Hensikten med dette er å forbedre vårt produktsortiment og optimalisere tilbudet til kundene. Dette kan også innebære profilering (se nedenfor).

Vi har en berettiget interesse til å bruke profilering, for eksempel når vi foretar kundeanalyse til markedsføringsformål eller transaksjonsovervåkning for å avdekke svindel.

Samtykke

I noen tilfeller ber vi om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine. Eksempler er behandling av betalingstransaksjoner til markedsføringsformål eller behandling av spesielle kategorier av personopplysninger. Samtykket skal inneholde informasjon om den spesifikke behandlingsaktiviteten. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake.

3. Automatiserte avgjørelser

Vi kan i noen tilfeller bruke automatiserte avgjørelser hvis dette er godkjent ved lov, hvis du har gitt et uttrykkelig samtykke til det eller hvis det er nødvendig for utførelsen av en avtale, for eksempel automatiserte kredittavgjørelser i våre online-kanaler. Du kan når som helst be om en manuell behandling i stedet, gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil ha rettslige følger eller på annen måte påvirke deg i betydelig grad.

Når vi bruker automatiserte avgjørelser, vil vi gi deg ytterligere informasjon om den underliggende logikken som er brukt, samt betydningen og hvilke konsekvenser dette kan få for deg.

4. Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til

Vi kan dele dine personopplysninger med andre, for eksempel myndigheter, foretak i Nordea-konsernet, leverandører, betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finanssektoren.

Når vi leverer tjenester og avtaler må vi utlevere informasjon om deg. Hvis du for eksempel har bedt oss om å overføre penger, må vi utlevere visse opplysninger for å kunne utføre denne overføringen.

Tredjeparter og Nordeas konsernselskap

For å utføre våre tjenester, for eksempel kreditoverføring, utleverer vi opplysninger om deg i den utstrekning det er nødvendig for å identifisere deg og utføre et oppdrag eller en avtale med selskapene som vi samarbeider med, for at vi skal kunne utføre våre tjenester. Disse tjenestene omfatter blant annet sikre identifikasjonsløsninger i det aktuelle landet og mellom parter i det finansielle systemet som f.eks. sentralbanker, transaksjonsmottakere og avrengningssentraler.

Vi utleverer også personopplysninger til myndighetene i den utstrekning vi er lovpålagt å gjøre det. Det kan dreie seg om skattemyndigheter, politimyndigheter, skatteoppkrevingsmyndigheter og tilsynsmyndigheter i relevant land.

I tillegg blir opplysninger videreformidlet med ditt samtykke eller dersom det er tillatt i henhold til lov, internt i Nordea-konsernet og til eksterne forretningspartnere (inkludert korrespondentbanker, andre banker, foretak som selger finansierte produkter og reassurandører). For å kunne levere våre tjenester kan vi også videreformidle opplysninger til andre forsikringsselskaper, reassuranselskaper og servicevirksomheter innenfor kollektiv tjenestepensjon.

Vi har inngått avtaler med utvalgte leverandører, og dette inkluderer behandling av personopplysninger på vegne av oss. Eksempler på dette er leverandører av IT-utvikling, vedlikehold, drift og support.

Overføringer til tredjeland

I noen tilfeller kan vi også overføre personopplysninger til organisasjoner i såkalte tredjeland (land utenfor EØS-området). Slike overføringer kan gjøres hvis noen av følgende vilkår er oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller
 • det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, for eksempel bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller dersom databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR), eller
 • det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å utføre en avtale med deg eller dersom du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

Du finner en kopi av de aktuelle EU standardbestemmelser Nordea benytter for overføring ved å gå til www.eur-lex.europa.eu Åpnes i nytt vindu og søke på 32020D0087.

5. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er helt sentralt for vår virksomhet. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

6. Dine personvernrettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om;

a) Innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg. I mange tilfeller finnes disse opplysningene allerede i online-tjenestene vil tilbyr deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern og hensynet til Nordea-konsernets forretningsforhold og -praksis. Nordeakonsernets «know how», forretningshemmeligheter samt interne vurderinger og materiale kan begrense din rett til innsyn.

b) Retting av feilaktige eller ufullstendig data

Hvis opplysningene er uriktige eller, ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

c) Sletting

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom:

 • du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen,
 • du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen,
 • du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring,
 • behandlingen er ulovlig eller
 • behandlingen av personopplysninger gjelder mindreårige, dersom opplysningene ble innsamlet i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunntjenester.

Som følge av lovgivningen i finanssektoren er vi i mange tilfeller forpliktet til å beholde personopplysninger om deg så lenge du er kunde hos oss, og også etter det, f.eks. for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse eller for å behandle rettslige krav.

d) Begrensning av behandling av personopplysninger

Hvis du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller hvis du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Hvis du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til bare lagring. Hvis behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål hvis dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

e) Innsigelse mot behandling

Fremme innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse. Du kan alltid fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring.

f) Dataportabilitet

Du har rett til å motta personlige opplysninger som du har gitt oss, i maskinlesbart format. Denne retten gjelder personopplysninger som kun behandles automatisert og på grunnlag av samtykke eller oppfyllelse av kontrakt. Dersom det kan skje sikkert og er teknisk gjennomførbart, kan vi også overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Din forespørsel om å utøve dine rettigheter ovenfor vil bli vurdert ut fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og bruke dine opplysninger slik det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.

7. Informasjonskapsler (Cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meldinger tilgjengelige.

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp ytelsen på våre nettsider og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg. Opplysningene vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende, med unntak av Nordeas nettbankkunder.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre nettsider og visse tjenester, men tilgangen til noen funksjoner og områder på nettstedet eller tjenestene våre kan være kraftig begrenset.

8. Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi beholder opplysningene dine så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Dette betyr at vi beholder dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter. Når vi oppbevarer opplysningene dine til andre formål enn de som gjelder for oppfyllelse av en avtale, for eksempel ut fra krav vedrørende arbeid mot hvitvasking av penger eller bokførings- og kapitaldekningskrav, beholder vi kun opplysningene hvis det er nødvendig og/eller pålagt i lover og forskrifter for det respektive formålet.

Oppbevaringsforpliktelsene vil variere innenfor Nordea-konsernet i henhold til lokal lovgivning.

Noen konkrete eksempler på dette er:

 • Forebygge, avdekke og granske hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og svindel: minst fem år etter opphør av forretningsforbindelsen eller utførelsen av en enkelt transaksjon
 • Bokføringslover: opptil ti år
 • Krav og forpliktelser vedrørende betalingstjenester: fem år
 • Andre tjeneste- eller produktspesifikke bestemmelser om verdipapirer, sikkerhet, forsikring eller boliglån: inntil sju år
 • Lånetilbud: Opptil tre måneder etter utløpet av tilbudet
 • Nærmere informasjon om gjennomføring av en avtale: opptil ti år etter avslutningen av et kundeforhold, til bruk som dokumentasjon mot eventuelle krav

Det ovennevnte er kun forklarende eksempler, og lagringstidene kan variere fra land til land.

9. Hvordan denne personvernpolicyen og policyen for informasjonskapsler kan bli endret

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Denne personvernpolicyen kan derfor bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke dine rettigheter i henhold til denne personvernpolicyen eller i henhold til gjeldende personvernlover i de jurisdiksjoner vi opererer i. Hvis endringene er betydelige, vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov. Les gjerne gjennom denne personvernpolicyen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

10.Kontakt oss eller datatilsynet

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår personvernpolicy, kan du alltid ta kontakt med Nordeas kundeservice 24/7 eller din lokale filial. Nordeakonsernet har også utnevnt et personvernombud som du kan ta kontakt med ved å sende en melding til: [email protected] eller sende et brev til oss: Nordea, Group Data Protection Office, c/o Personvernombud, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Du kan også sende inn en klage eller kontakte datatilsynsmyndighetene i et hvilket som helst land der vi tilbyr tjenester eller produkter til deg.

Personvernpolicy

Adopted 21-05-2020, Version: 1.0

privacy policy

This Privacy Policy (”Privacy Policy”) describes how Scandic Hotels Group AB (company reg. No. 556703-1702) and the other Scandic group companies (together ”Scandic”, ”we”, ”us”), process your Personal Data. «Personal Data» is any information with which one can, directly or indirectly, identify a physical person. Please read this Privacy Policy carefully to understand how and for what purposes we process your Personal Data.

We process your Personal Data when you use our services (“Services”) as described below. We care about your privacy and comply with applicable law aiming to protect you as an individual. This Privacy Policy describes the foundation of how we process Personal Data you share with us or that we collect when you use the Services. For some of our Services, specific terms and conditions may apply that you need to accept prior to using the Service.

Different companies within the Scandic group may be either controller or processor, or joint controllers, with regards to the processing we carry out, such as processing necessary for hotel bookings or recruitment.

We aim to maintain a high level of protection of your integrity. Scandic processes Personal Data mainly to administer, provide, develop and maintain the Services, handle your bookings, optimise your experience of the Services and to communicate with you.

If we make changes to this Privacy Policy, we will notify you. The means of notification varies depending on what Services you use and when. The new terms will be published on Scandic’s website.

If you provide us with Personal Data concerning other persons, you are responsible for ensuring that Scandic is allowed to process that Personal Data in accordance with this Privacy Policy.

COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

Scandic only processes your Personal Data in accordance with applicable law.

Scandic may collect Personal Data directly from you when you use the Service (for instance when you book a hotel room). We may also receive and transfer your Personal Data from and to companies within the Scandic group or our partners (e.g. if you have used a travel agency to book a hotel room). We use different means to collect your Personal Data, some of which include cookies, web beacons, customer surveys and customer service. Depending on what Service you use the means of collecting and the purpose of processing may vary.

Scandic will process your Personal Data for the purposes outlined below, and the purposes described to you when you use a specific Service. When your consent is required by law in order for us to process your Personal Data, we will collect your consent prior to processing.

WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS AND WHY?

Handle booking

If you book a meeting room or hotel room with us, we will process your Personal Data in order to provide, handle, administer, follow up and obtain payment for your booking. This includes processing in order to remind you or inform you of your booking when you are to stay with us.

If you are a member of our loyalty program ”Scandic Friends” when you book a meeting room or hotel room with us, your Personal data may, subject to your permission, be saved in your membership profile. If you are not a member of Scandic Friends but wishes to become a member, your Personal Data may be used to create a membership profile. When you create a membership profile, your previous reservations or data collected by cookies may be associated with your membership. Read more about how your Personal Data is processed in Scandic Friends under the section “Handle your Scandic Friends membership” below.

You are required to provide the details we request in order for you to handle your reservation. It is optional to provide us with details about your Scandic Friends membership (e.g. membership number). When you book on someone else’s behalf you are responsible in relation to us for having the person’s consent to Scandic’s processing of their Personal Data in accordance with this Privacy Policy.

Your Personal Data and other information about your booking can be transferred to companies within and outside the EU/EEA that operate Scandic hotels but that are not part of the Scandic group, or to our suppliers.

Legal basis for processing

 • Identity related data such as name
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • IP-address (if you book on our website)
 • Preferences and other requests or needs
 • Sensitive personal data regarding for instance health (e.g. if you book room adapted to disabled guests)
 • If applicable, Scandic Friends membership number
 • Other data you provide when making your booking (e.g. regarding persons you travel with)
The processing is necessary in order for us to fulfil our agreement with you.

Retention period: 120 days after the end of your stay, unless you are a member of Scandic Friends in which case your booking details are saved in your membership profile. To ensure that your Personal Data is saved next time you make a booking, you can apply for a Scandic Friends membership.

Handle your Scandic Friends membership

If you are or become a member of Scandic Friends, we process your Personal Data in order to provide, handle, administer, follow up and maintain your membership. This includes for instance our processing of your Personal Data in order to inform, communicate and respond to requests or inquiries from you regarding your membership. We may also contact you to request that you ensure that your details are correct and up to date.

Scandic Friends enables us to give you more flexible and personalised offers and experiences. By using your membership profile we can give you relevant offers and information about our Services that we send to you. Read more about the profiling activities Scandic undertake under section “Newsletter and other direct marketing” below.

Your Personal Data and other information about your membership (e.g. membership points) may be transferred to companies within and outside the EU/EEA that operate Scandic hotels but that are not part of the Scandic group, or to our suppliers.

Legal basis for processing

 • Identity related data such as name
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • Login details for your membership profile
 • IP address
 • Booking details (e.g. regarding previous or future visit)
 • Preferences and other requests or needs
 • Sensitive personal data regarding for instance health (e.g. if you book room adapted to disabled guests)
 • Membership details, e.g. membership number and points
 • Other details you have added to your membership profile
The processing is necessary in order for us to fulfil our agreement with you regarding your Scandic Friends membership.

Retention period: Until your membership ends and 12 months thereafter.

Newsletter and other direct marketing

Processing based on Scandic’s legitimate interest

If you use our Services we may process your Personal Data in order to send you newsletters containing relevant information and offers about our own and franchisees’ hotels, or selected partners’ products and services, through different information channels, such as post, e-mail or our other digital channels, as long as you are our customer. We may also send you customer surveys that give you the opportunity to influence the range of products and services we provide. Our processing of sending you direct marketing and customer surveys are based on our legitimate interest.

If you wish to no longer receive newsletters or other direct marketing from us, you can object to further processing by contacting us (see contact details below) or deregister in the marketing message. If you object to our continued processing, your Personal Data will be deleted or anonymised (unless the Personal Data in question is also processed for other purposes) and you will no longer receive direct marketing from us.

Personal Data Legal basis for processing
 • Identity related data such as name
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • Preferences and other requests or needs
 • Membership details, e.g. membership number or other information in your membership profile
 • Booking data in order to send relevant offers based on previous purchasing patterns
 • Receipt details, e.g. previous purchases
The processing is based on our legitimate interest of sending direct marketing.

Retention period: As long as you are our customer or before that if you object to further processing.

If you have given us your consent and subscribes to our newsletter we will process your Personal Data in order to send you offers regarding our products and Services. If you wish to no longer receive newsletters or other direct marketing from us you can object to further processing for these purposes by contacting us (see contact details below) or deregister directly in the marketing message. If you object to further processing, your Personal Data will be deleted or anonymised (unless the Personal Data is processed for other purposes) and you will no longer receive direct marketing from us.

If you are a member of Scandic Friends, your Personal Data may be used to refine your Scandic Friends profile. If you are not a Scandic Friends member we may, subject to your permission, use your Personal Data to create a membership profile for you.

Personal Data Legal basis for processing
 • Name
 • Address
 • Company
 • E-mail address
 • Telephone number
The processing is based on your consent to receiving newsletters from us.

Retention period: Until you withdraw your consent to the processing.

Profiling

In order to communicate personalised and relevant information and offers to you about our Services, we analyse the information we collect about you, for instance by dividing customers into different customer categories based on purchase patterns, behavior and interactions with us. If you are a Scandic Friends member we may also analyse the information contained in your membership profile. We do this in order to improve your experience when you use our Services.

Recruitment

If you submit a job application (general or for a specific role) via our website or our other communication channels, we process your Personal Data in order to evaluate your application and recruit staff. This includes, if applicable, references and background checks if part of the recruitment process.

We kindly ask you not to send us any sensitive Personal Data (e.g. information revealing health conditions, race or ethnicity).

If you are offered and accept employment with us, some of the Personal Data we have collected during the recruitment process will form part of your employment contract.

Your Personal Data and other information in your job application may be transferred to other companies that operate Scandic hotels, but that are not part of the Scandic group, if you apply for a role at one of our franchisees.

Personal Data Legal basis for processing
 • Identity related data such as name
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • Recruitment details, e.g. CV, personal letter
 • Information regarding what role, area, country and type of employment you have applied for
 • Sex, citizenship and nationality
 • Grades, certificates, work experience, education or other information you voluntarily provide us with as part of your application
Processing is based on your consent.

Retention period: Your application is saved throughout the entire recruitment process. If you are not offered a job with us we may save the information we have collected up to 24 months after the recruitment process has finished. General applications are saved up to 12 months from submission, unless a recruitment process has been initiated.

We may also process your Personal Data if we are compelled to do so by law, court or public authority, e.g. to fulfil our obligations with regards to financial reporting, under tax law or due to a decision by the police department or other authority.

Identity related data such as name
Payment data
Booking data
Contact details such as e-mail address, telephone number, address
Receipt details, e.g. previous purchases

Personal Data Legal basis for processing
Processing is based on legal obligations.

Retention period: In accordance with national law in respective country.

Handling of customer service inquiries

We may process your Personal Data in order to respond to, assist, follow up and handle your customer service inquiry. This includes communication necessary in order for us to respond to questions you have submitted to us via telephone, e-mail, social media or other communication channel. We may also process your Personal Data in order to handle complaints or support inquiries, including technical support.

Personal Data Legal basis for processing
 • Identity related data such as name
 • Booking data
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • Technical data, e.g. about your IT equipment
 • Sensitive personal data regarding for instance health (e.g. if you book room adapted to disabled guests)
 • Receipt details, e.g. previous purchases
 • Other Personal Data you provide as part of your inquiry
The processing is based on our legitimate interest of handling customer service inquiries.

Retention period: Six months after the customer service inquiry has been closed in order to administer and to follow up on your inquiry.

Development and assessment of our Services, products and systems

We may process your Personal Data to adapt, develop and maintain our Services in order to improve user friendliness, product and Service range, quality and efficiency from an environmental and sustainability perspective. We may also process your Personal Data in order to diagnose errors, optimise technology and improve our IT systems (e.g. to ensure that user Scandic Friends user accounts are not used by unauthorised persons).

We analyse the data we collect about you, e.g. by means of our analytics tools on our website. The analysis is anonymised and is carried out in an aggregated form. The information from the analysis can never be connected to a specific person. The analysis helps us develop our IT systems, website and product and Service range.

Personal Data Legal basis for processing
 • Identity related data such as name
 • Contact details such as e-mail address, telephone number, address
 • Booking data
 • Digital identifiers, e.g IP address
 • Technical data, e.g. about your IT equipment
 • Membership data
The processing is based on our legitimate interest of being able to develop and improve our Services and products.

Retention period: Maximum 38 months from collection.

For how long is your personal data retained?

Your Personal Data is retained as long as it is necessary in order for us to fulfill the purposes of our processing. Thereafter we will in a secure way delete or anonymise your Personal Data to the extent that it is no longer possible to identify you or know that the data relates to you. You will find a pre-defined retention period below each of the processing activities in the tables above.

Scandic deletes Personal Data in accordance with applicable law and the criteria outlined above. This means that Scandic deletes or anonymises your Personal Data when the Personal Data is no longer required for the purpose of processing.

TRANSFER OF PERSONAL DATA AND RECIPIENTS WITH WHOM WE SHARE INFORMATION

We may share your Personal Data with third parties. As detailed above, your Personal data may be transferred to companies within and outside the EU/EEA that operate Scandic hotels but that are not part of the Scandic group, or to our suppliers. We never sell your personal data and Scandic will always enter into necessary data processing agreements with the companies that process your Personal Data on our behalf; all to ensure an adequate security level for the processing of your Personal Data.

 • Suppliers
  We may, in order to fulfil the purposes with our processing of your Personal Data, use other companies to fulfil our obligations to you. To that end, we will share or transfer your Personal data with or to companies that provide services to Scandic, including, but not limited to, our suppliers providing customer service, delivery services, analysing services, communication and marketing services. Scandic may also share your Personal Data with our suppliers providing hosting, storage, technical support and maintenance of our IT solutions. Furthermore we may transfer your Personal Data to our payment service providers who provide us with payment solution services, in order to facilitate your payment to us. Our suppliers only process your Personal Data in accordance with our documented instructions and may not use your Personal Data for their own purposes. They are also required by law to protect your Personal Data from unauthorised access and similar.
 • Franchisees
  Some hotels that operate under the Scandic brand are independent legal entities that are not part of the Scandic group (”Franchisees”). Your personal data may be transferred to Franchisees if it is necessary in order to provide you with the Services, for instance when you make a reservation at a hotel operated by a Frachisee.
 • Other recipients
  We may as the case may be transfer your Personal Data to other recipients than those outlined above if it is necessary in order for us to fulfil the purposes outlined in the table below.

If you do not pay we may transfer your Personal Data to a
debt collector agency in order to collect your debt owed to us.

Repient Purpose Legal basis for transfer
Public authorities We transfer Personal Data to public authorities if we are required to do so by law. The processing is necessary for compliance with a legal obligation to which
we are subject.
Debt collectors The processing is necessary for our legitimate interest of
receiving payment for Services rendered.
Courts, appellant/appellee, etc. If there is a trial or similar, we may transfer your Personal Data
to the court, public authority or appellant/appellee as the case may be,
in order to protect our interests.
The processing is necessary for our legitimate interest of
being able to defend ourselves or protect our interests.
Re-organisation, merger or acquision If Scandic re-organises its organisation or for other reasons sells parts or
the entirety of its business to a third party, your Personal Data may be
transferred together with the business.
The processing is necessary in order to fulfil our legitimate interest of
selling business, merger or acquisition.

HOW ARE YOUR PERSONAL DATA PROTECTED?

Scandic has implemented appropriate technical and organisational measures to protect your Personal Data against for instance loss, manipulation and unauthorised access. We continuously adapt our security to new technology in order to maintain high security levels.

THIRD PARTY APPLICATIONS/WEBSITES

Scandic’s Services may contain links to other applications and/or websites over which Scandic has no control. This Privacy Policy is only applicable to your use of Scandic’s own Services. Scandic is not responsible for the content of any linked applications/websites and the processing of Personal Data that may be undertaken by the owner or operator of linked applications/websites.

COOKIES

Scandic uses cookies as part of its digital Services. The cookies may in some cases, automatically collect Personal Data (such as IP address and online behavior). We use cookies to improve your user experience and the security of our digital Services. The Personal Data that is collected via cookies may be anonymised and used in aggregated form for the purpose of using for development, statistics and analysis. You can find information about Scandic’s use of cookies, what Personal Data we collect by means of cookies, for what they are used and what you do if you want to avoid them, in Scandic’s Cookie Policy (as updated from time to time).

YOUR RIGHTS

Privacy law gives you several rights in relation to our processing of your Personal Data. If you would like to use your rights, please visit your nearest Scandic hotel and speak with the receptionist, and they will assist your, or send an e-mail to [email protected]

 • Access to your Personal Data
  You have the right to obtain from us a confirmation as to whether we process your Personal Data, and where is the case, access to the Personal Data along with information about the processing and your associated rights, a so-called subject access request.
 • Request for rectification
  If you think that certain Personal Data that we process concerning you is incorrect or incomplete, you have the right to request rectification. In order for us to change the Personal Data, you need to contact us (see contact details below). Scandic is not responsible for problems caused by your Personal Data being incorrect if you have omitted to inform us thereof.
 • Withdrawal of consent with effect from the withdrawal and onwards
  To the extent that we process your Personal Data based on your consent, you may at any point in time withdraw your consent to the processing. The withdrawal of your consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to the withdrawal.
 • Objection to processing for the purpose of direct marketing
  As mentioned above, you have the right to object to processing for the purpose of direct marketing. You deregister from continued processing by either clicking the deregistration link in the marketing message or by contacting us (see contact details below).
 • Objection to certain processing activities
  You have the right to object to processing that is based on our legitimate interest, if you have personal reasons therefore. We may however continue to process your Personal Data if, even if you object thereto, we have compelling legitimate grounds for the processing that override your integrity interest.
 • Deletion
  You have the right to request that your Personal Data is deleted. This is not the case when it comes to Personal Data that we process due to law or an agreement with you.
 • Restriction of processing
  You have the right to request that the processing of your personal data is restricted. Please note that this may prevent us from providing you with all our Services.
 • Dataportability
  You have the right to receive a digital copy of your Personal Data that we process in a commonly used, structured and machine readable format (dataportability) to move to and use with another supplier. The right to dataportability, in difference to subject access right, only applies to the Personal Data that you have provided us with and that we process based on your consent or our fulfilment of an agreement with you.
 • Lodge a complaint with a supervisory authority
  If you are not happy with the way we process your Personal Data or if you for another reason believe that we have processed your Personal Data in an unlawful manner, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority responsible for data protection.

WHO DO YOU CONTACT IF YOU HAVE QUESTIONS?

If you have any questions, comments or complains regarding our processing of your Personal Data our our compliance with the Privacy Policy and applicable privacy law, please feel free to contact us (see contact details below).

Contact details
Scandic Hotels AB, 556299-1009
Box 6197, SE-102 33 Stockholm
Sweden

Personvernpolicy

SIST OPPDATERT: 20. NOVEMBER 2020

1. Introduksjon

Denne personvernpolicyen gjelder for alle produkter, tjenester, nettsteder og apper som tilbys av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli, Usabilla BV og andre SurveyMonkey-tilknyttede selskaper, bortsett fra når noe annet er oppgitt. Vi henviser til disse produktene, tjenestene, nettstedene og appene samlet som «tjenestene» i denne policyen. Med mindre annet er oppgitt i kontrakten din, tilbys våre tjenester av SurveyMonkey Inc. i USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Eireli i Brasil og av SurveyMonkey Europe UC alle andre steder.

Referanser til «data» i denne personvernpolicyen vil referere til alle data du bruker våre tjenester til å innhente, enten det er svar på spørreundersøkelser, data innhentet fra et skjema eller data satt inn på et nettsted som administreres av oss – alle dataene er dine! Referanser til personlig informasjon eller bare informasjon, betyr informasjon om deg personlig som vi innhenter eller som vi fungerer som forvalter av.

Hvis du ønsker å identifisere datakontrolløren din, ber vi deg se avsnittet «Hvem er min datakontrollør» nedenfor.

SELV OM DENNE POLICYEN GJELDER FOR ALLE TJENESTENE VÅRE, MÅ DU GJERNE, HVIS DU BRUKER TJENESTENE I LISTEN NEDENFOR, KLIKKE PÅ DEN RELEVANTE KOBLINGEN FOR Å GÅ DIREKTE TIL DEN TJENESTESPESIFIKKE INFORMASJONEN:

2. Informasjon vi innhenter

2.1 Hvem er «du»?

Vi refererer mye til «du» i denne personvernpolicyen. Se følgende nyttige definisjoner for å bedre forstå hvilken informasjon som er mest relevant for deg.

Skapere

Du har en konto i en SurveyMonkey-tjeneste og enten oppretter du spørreundersøkelser, skjemaer, applikasjoner eller spørreskjemaer direkte, eller du samarbeider om, kommenterer eller gjennomgår spørreundersøkelser, skjemaer, applikasjoner eller spørreskjemaer i en konto.

Respondenter

Du har mottatt en spørreundersøkelse, applikasjon, et skjema eller spørreskjema fra en SurveyMonkey-tjeneste.

Paneldeltakere

Du har registrert deg og godtatt å ta spørreundersøkelser sendt til deg av SurveyMonkey på vegne av skapere. Vi tar for oss paneldeltakere i en helt separat del av personvernpolicyen vår, som du kan lese her.

Besøkende til nettstedet

Du besøker et av nettstedene våre bare fordi du er nysgjerrig eller fordi du har hørt om oss gjennom våre markedsførings- og salgskanaler!

2.2 Informasjon vi innhenter om deg.

 • Kontaktinformasjon (for eksempel navn eller e-postadresse).
  Du kan gi oss kontaktinformasjonen din, enten gjennom bruk av våre tjenester, via et skjema på nettstedet vårt, en interaksjon med salgs- eller brukerstøtteteamet, eller et svar på en av SurveyMonkeys egne spørreundersøkelser.
 • Bruksinformasjon.
  Vi innhenter bruksinformasjon om deg hver gang du bruker nettstedene og tjenestene våre.s Dette inkluderer hvilke nettsteder du besøker, hva du klikker på, når du utfører disse handlingene, hvilke språkinnstillinger du har, hva du kjøper osv.
 • Enhets- og nettleserdata.
  Vi innhenter informasjon fra enheten og programmet du bruker til å få tilgang til tjenestene våre. Enhetsdata betyr hovedsakelig din IP-adresse, operativsystemversjon, enhetstype, enhetens ID/MAC-adresse, system- og ytelsesinformasjon samt nettlesertype. Hvis du bruker en mobilenhet, innhenter vi også UUID for den enheten.
 • Informasjon fra sidemarkeringer.
  Vi bruker førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler og sporingstjenester som anvender informasjonskapsler og sidemarkeringer (også kjent som websignaler) for å innhente data om besøkende til våre nettsteder. E-poster sendt av SurveyMonkey eller av brukere gjennom våre tjenester, inkluderer også sidemarkeringer som lar senderen innhente informasjon om hvem som åpnet disse e-postene og klikket på koblinger i dem. Vi gir mer informasjon om informasjonskapsler nedenfor og i vår policy for informasjonskapsler .
 • Loggdata.
  Som de fleste andre nettsteder i dag, oppbevarer nettserverne våre loggfiler som registrerer data hver gang en enhet tar seg tilgang til de serverne. Loggfilene inneholder data om karakteren av hver tilgang, inkludert opprinnelig IP-adresse, Internettleverandør, filene som ble vist på nettstedet vårt (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystemversjoner, enhetstype og tidsstempler.
 • Henvisningsinformasjon.
  Hvis du kommer til et SurveyMonkey-nettsted fra en ekstern kilde (slik som en kobling på et annet nettsted eller i en e-post), registrerer vi informasjon om kilden som henviste deg til oss.
 • Informasjon fra tredjeparter og integrasjonspartnere.
  Vi innhenter personopplysningene dine fra tredjeparter der du, for eksempel gir tillatelse til at disse tredjepartene deler opplysningene dine med oss, eller i de tilfeller hvor du har gjort disse opplysningene offentlig tilgjengelig på nettet.

Hvis du er en skaper kan vi også innhente:

 • Registreringsinformasjon.
  Du trenger en SurveyMonkey-konto før du kan bruke SurveyMonkey-tjenester. Når du registrerer deg for en konto, innhenter vi fornavn og etternavn, brukernavn, passord og e-postadresse. Hvis du velger å registrere deg ved hjelp av en tredjepartskonto (slik som en Google- eller Facebook-konto), ber vi deg se «Informasjon fra tredjeparter» nedenfor.
 • Faktureringsinformasjon.
  Hvis du gjennomfører en betaling til SurveyMonkey, krever vi at du oppgir faktureringsopplysningene dine, et navn, en adresse, e-postadresse og finansiell informasjon om din valgte betalingsmetode (f.eks. et kredittkortnummer og utløpsdato eller et bankkontonummer). Hvis du oppgir en faktureringsadresse, vil vi anse den som stedet kontoinnehaveren befinner seg, for å fastslå hvilken SurveyMonkey-enhet du har kontrakt med.
 • Kontoinnstillinger.
  Du kan konfigurere forskjellige innstillinger og personlige opplysninger på sider som din kontoinnstillinger-side (eller på kontoinnstillinger-siden for våre andre produkter der det gjelder). For eksempel standardspråk, tidssone og kommunikasjonsinnstillinger (f.eks. velge å motta eller ikke motta markedsføringskommunikasjon fra SurveyMonkey).

Bruken av noen av tjenestene våre vil også føre til at vi innhenter følgende data på dine vegne:

 • Adressebokinformasjon.
  Vi kan tillate deg å importere e-postadresser og annen kontaktinformasjon til en adressebok, slik at du enkelt kan invitere folk til å ta spørreundersøkelsene dine eller fylle ut skjemaet ditt via inngangspunktene våre. Vi bruker ikke disse dataene for våre egne formål eller kontakter noen, hvis du ikke ber oss om det.
 • Data i forbindelse med spørreundersøkelser/skjemaer/applikasjoner.
  Vi lagrer data i forbindelse med spørreundersøkelser/skjemaer/applikasjoner (spørsmål og svar) for deg, og tilbyr analyseverktøy som du kan bruke med disse dataene.
 • Profilinformasjon.
  Når du registrerer deg for tjenestene våre, blir du bedt om å oppgi informasjon om deg selv til oss og til å gi oss mer detaljert innsikt om hvem du er.

3. Hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter

4. Informasjon du deler

Mange av tjenestene våre gir deg mulighet til å dele informasjon med andre. Husk at informasjon du deler offentlig kan letes frem av søkemotorer. Tjenestene våre gir deg et annet alternativ angående deling og sletting av innhold, men vi kan ikke slette innhold fra søkemotorer og du må derfor være forsiktig med hvilken informasjon du offentliggjør.

5. Informasjon vi deler

Vi deler ikke informasjon eller data med tredjeparter utenfor SurveyMonkey, unntatt i følgende, begrensede tilfeller:

 • Hvis du er en opphavsperson og medlem av et teamabonnement eller Enterprise-abonnement som bruker SurveyMonkey, vil kontoinformasjonen og -dataene dine bli delt med hovedadministratoren(e) og spørreundersøkelsesdata kan være synlige for andre medlemmer i teamet som du deler spørreundersøkelser eller samarbeider med. Administratoren(e) din(e) vil kunne se kontodataene dine, endre passordet ditt, suspendere, overføre eller stenge kontoen din eller begrense innstillingene dine. Les organisasjonens interne policyer hvis du har spørsmål om dette.
 • Hvis organisasjonen din har kjøpt en Enterprise-konto, og du bruker en e-postadresse fra et domene eid av arbeidsgiveren eller organisasjonen din som er koblet til den individuelle kontoen din, kan du bli bedt om å overføre til Enterprise-kontoen og e-postadressen din – navn og kontodata vil da bli synlig for hovedadministrator for kontoen etter overføringen. Du kan bli varslet i forkant om denne overføringen og bli gitt muligheten til å endre e-postadressen som er koblet til kontoen din dersom du ikke bruker kontoen din til forretningsvirksomhet.
 • For å gjøre det enklere å levere visse aspekter av tjenestene våre, benytter vi våre partnere og pålitelige nøkkelpartnere, og spesielt engasjerer vi tredjeparter til å:
  • forenkle inngangspunkter for e-post for sending av spørreundersøkelser til respondenter.
  • legg til rette for at kundene kan betale.
  • levere og gjøre det enklere å spore markedsførings- og annonseringsinnhold.
  • hjelpe oss å overvåke konverteringsraten til nettstedet.
  • administrere tjenester for salg og brukerstøtte.

Vi inngår vilkår for konfidensialitet og databehandling med partnere for å påse at de overholder høy grad av konfidensialitet og beste praksis i henhold til personvern- og sikkerhetsstandarder, og vi gjennomgår jevnlig slike standarder og praksiser.

 • Etter instrukser fra deg deler vi informasjon eller data om deg hvis du velger å bruke integrasjon i forbindelse med SurveyMonkey-tjenester, i den grad det er nødvendig for å gjøre bruk av tjenestene enklere. Se mer informasjon om API-partnerne våre her.
 • Vi må kanskje også dele informasjon eller data for å kunne:
  • overholde gjeldende lovgivning, regulering, juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene.
  • etterkomme gjeldende retningslinjer, inkludert undersøkelse av potensielle overtredelser.
  • oppdage, forebygge eller på annen måte håndtere problemer knyttet til svindel, sikkerhet eller teknologi.
  • beskytte mot krenkelse av rettigheter, eiendom eller sikkerheten til brukerne, offentligheten eller SurveyMonkey, og/eller hvis dette er påkrevd eller tillatt av loven.
  • legge til rette for et salg, sammenslåing, eller endring av kontroll over hele eller deler av selskapet ditt eller forretningsvirksomheten din eller i forberedelse for enhver av disse hendelsene.

Når vi bruker tredjeparter til å hjelpe oss med å levere tjenester til deg (skaperen), og de behandler dataene dine som en del av den tjenesten, oppgir vi en liste over disse tredjepartene, som er tilgjengelige ved utfylling av dette skjemaet. Dette skjemaet inneholder en liste over alle underbehandlere som brukes på tvers av alle tjenester som dekkes av denne personvernpolicyen, så husk at tjenesten din kanskje bare påvirkes av noen av disse underbehandlerne.

6. Informasjonskapsler

Vi og partnerne våre bruker informasjonskapsler og lignende teknologi på nettstedene våre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vår policy for informasjonskapsler. For informasjon om informasjonskapsler brukt i spørreundersøkelsene våre, se Informasjonskapsler brukt på spørreundersøkelsessider. Hvis du er kunde av SurveyMonkey og bruker separate informasjonskapsler eller lignende teknologier i forbindelse med noen av våre produkter og tjenester, er du selv ansvarlig for å etterfølge all lovgivning knyttet til bruken av disse teknologiene, og denne personvernpolicyen gjelder ikke slik bruk av deg.

Vi bruker bestemte informasjonskapsler, som beskrevet i vår policy for informasjonskapsler og her i denne personvernpolicyen, som du godtar når du bruker nettstedene våre og, når det gjelder enkelte informasjonskapsler, for legitime interesser angående levering og optimalisering av tjenestene våre (der informasjonskapsler tilrettelegger for viktig funksjonalitet). Informasjonskapsler er små biter med data som lagres på enheten du bruker tjenestene fra, slik at vi kan gjenkjenne tilbakevendende brukere. Hver informasjonskapsel utløper etter en viss tidsperiode, avhengig av hva den brukes for. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi av flere grunner:

 • Innhente informasjon om hvordan du opplevde spørreundersøkelsen.

Vi innhenter for eksempel informasjon om antall klikk respondenter har brukt på å fullføre en spørreundersøkelse, om de forlot og vendte tilbake til en spørreundersøkelse, om de hoppet over deler av spørreundersøkelsen og hvor lang tid det tok å gjennomføre den, og annen informasjon om deltakelse i spørreundersøkelsen. Denne informasjonen blir imidlertid kun innhentet og oppbevart på et samlet og anonymisert nivå.

 • Gjøre nettstedet enklere å bruke.

Hvis skapere bruker «Husk meg»-funksjonen ved pålogging, lagres brukernavnet i en informasjonskapsel slik at det blir raskere å logge på ved neste besøk hos SurveyMonkey.

 • Sikkerhetsmessige grunner.

Vi bruker informasjonskapsler til å verifisere identiteten din og bekrefte om du for øyeblikket er logget på SurveyMonkey, eller fastslå om en eventuell hendelse påvirker deg.

 • Tilpasse innholdet.

Vi lagrer informasjon om brukerinnstillinger, standardspråk, enhet, nettleser og profilinformasjon, som innebærer bruk av tjenesten og hvilke nettsider du besøker på nettstedet, slik at vi kan identifisere deg på tvers av enheter og tilpasse innholdet du ser.

 • Forbedre tjenestene.

Vi bruker informasjonskapsler til å måle bruk av nettstedene våre og overvåke referansedata, samt jevnlig vise ulike versjoner av innholdet. Denne informasjonen gjør det enklere å utvikle og forbedre tjenestene (den gjør det enklere å fokusere på de delene av tjenesten du virker mest interessert i) og optimalisere innholdet vi viser deg (som kan innebære markedsføringsinnhold).

 • Annonsere for deg.

Vi eller tjenesteleverandørene og andre tredjeparter vi jobber med lagrer informasjonskapsler når du besøker nettstedet og andre nettsteder, eller når du åpner e-poster vi har sendt, for å kunne gi deg bedre tilpasset markedsføringsinnhold (om tjenestene våre eller andre tjenester) og for å vurdere om innholdet er nyttig eller virkningsfullt. Vi vurderer for eksempel hvilke annonser som oftest blir klikket på, og om disse klikkene fører til at brukere får bedre utnyttelse av verktøyene, funksjonene og tjenestene. Hvis du ikke ønsker å motta annonser som er tilpasset deg og basert på din aktivitet på Internett, kan du velge bort flere av selskapene som er involvert i slik tilpasning ved å gå til https://www.aboutads.info, https://preferences-mgr.truste.com/ eller hvis du befinner deg i EU, ved å gå til https://www.youronlinechoices.eu. Når du velger bort på denne måten, betyr ikke det at du ikke mottar annonser. Det betyr bare at du ikke mottar annonser fra selskapene som har blitt tilpasset deg, basert på aktivitet og innstillinger.

 • Google Analytics.

I tillegg til det ovennevnte har vi implementert enkelte Google Analytics-funksjoner på nettstedene og andre tjenester, som støtter annonsevisning, inkludert fornyet målretting. Besøkende på nettstedene kan velge bort enkelte typer måling av Google Analytics, tilpasse Google Display Network-annonsene ved hjelp av Google Ad Preferences Manager og lese mer om hvordan Google viser annonser ved å se Customer Ads Help Center. Hvis du ikke ønsker å delta i Google Analytics, kan du også laste ned nettleserutvidelsen som velger bort Google Analytics.

Du kan velge å fjerne eller deaktivere informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene.

7. Sikkerhet

Vi har en sikkerhetserklæring knyttet til de selvbetjente bedriftene (SurveyMonkey og Wufoo), som du kan se her. Hvis du vil ha informasjon om sikkerhet knyttet til andre bedriftslinjer, kan du kontakte en salgsperson ved å fylle ut skjemaet her.

8. Datalagring

Hvis du har en konto hos SurveyMonkey, sletter vi ikke dataene på kontoen – du er ansvarlig for og har kontroll over tidsperiodene du lagrer disse dataene. Det finnes kontroller i kontoen hvor du kan slette data på kontonivå (alle data på kontoen) og på svarnivå. Respondenter må spørre skaperen om hvor lenge svarene deres blir lagret i SurveyMonkey-tjenester.

Vi oppgir også utløpsperiodene for informasjonskapsler på nettstedene i vår policy for informasjonskapsler.

9. Sikkerheten til mindreårige

Våre tjenester er ikke beregnet på og skal ikke brukes av mindreårige. « Mindreårige » er personer som er yngre enn 13 år (eller under en høyere alder hvis loven der de bor tillater det). SurveyMonkey samler ikke bevisst inn personlige opplysninger fra mindreårige eller tillater at de registrerer seg. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på at vi har samlet inn personlige opplysninger fra en mindreårig, kan vi slette denne informasjon uten forhåndsvarsel. Hvis du har grunn til å tro at dette har forekommet, ber vi deg kontakte kundeservice.

10. Dataoverføringer og sertifisering av personvernbeskyttelse

Informasjonen og dataene dine kan bli behandlet i og overført eller utlevert til USA og land hvor våre partnere er lokalisert, og hvor våre tjenesteleverandører er plassert eller har servere. Du kan se hvor våre tilknyttede selskaper er plassert på siden for kontorlokasjoner.

Personvern for EU og USA (Privacy Shield) og personvern for Sveits og USA (Privacy Shield).

SurveyMonkey Europe UC har inngått kontraktfestede betingelser for å inkludere standard kontraktbetingelser med SurveyMonkey Inc. for overføring av data til SurveyMonkey Inc. som en del av levering av tjenester. SurveyMonkey Inc. har kontorer i USA, og derfor vil data (som inkluderer respondentdata) bli overført til USA.

SurveyMonkey Inc. deltar i og har sertifisert overholdelse av rammeverket for personvern for EU og USA og personvern for Sveits og USA. SurveyMonkey er forpliktet til å underkaste alle personopplysninger og -data mottatt fra medlemsland i Den europeiske union (EU) og Sveits til rammeverkets gjeldende prinsipper, i henhold til rammeverket for personvern. Hvis du vil lese mer om rammeverket for personvern, kan du besøke listen for personvern til det amerikanske handelsdepartementet. https://www.privacyshield.gov/.

SurveyMonkey overholder også prinsippene for personvern for alle fremtidige overføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert fremtidig overføring av ansvarsbestemmelser.

Når SurveyMonkey mottar personopplysninger underlagt personvernet og deretter overfører disse til tredjeparts tjenesteleverandør som fungerer som byråer på vegne av SurveyMonkey, har SurveyMonkey et visst ansvar underlagt personvernet hvis både (i) byrået behandler informasjonen på en måte som ikke er i samsvar med personvernet og (ii) SurveyMonkey er ansvarlig for at hendelsen forårsaker skade. Men hensyn til personopplysninger mottatt eller overført i henhold til rammeverket for personvern, er SurveyMonkey underlagt undersøkelses- og håndhevelsesbestemmelsene til Federal Trade Commission i USA. I enkelte situasjoner kan SurveyMonkey være pålagt å utlevere personopplysninger etter juridisk forespørsel fra offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav om rettshåndhevelse.

Kontakt SurveyMonkey som beskrevet i avsnitt 14 nedenfor hvis du har noen spørsmål eller klager av noe slag. Hvis du har ubesvarte spørsmål om personvern eller databruk som vi ikke har behandlet på tilfredsstillende måte, kan du kontakte den amerikanske leverandøren av tvisteløsning med tredjeparter (gratis) på https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim.

Under visse forhold som er nærmere beskrevet på nettstedet for personvern, https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du påberope bindende voldgift når andre prosedyrer for tvisteløsning er oppbrukt.

11. Endringer i personvernpolicyen

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Vi vil fremheve endringene vi har gjort på denne siden. I tilfeller der endringer vil vesentlig endre måten vi innhenter eller bruker personopplysninger eller -data på, vil vi sende varsel om denne endringen til alle kontoinnehavere.

12. Tilpasset markedsføring

Du kan velge bort direkte markedsføring i kontoen og vi tilbyr alternativer for avmelding i alle e-poster knyttet til markedsføring. Til slutt, hvis du ikke ønsker å se tilpasset markedsføring på nettet knyttet til våre tjenester, kan du slette informasjonskapslene i nettleserinnstillingene. Se vår hjelpesenterartikkel om hvordan dette gjøres her.

13. Hvem er min datakontrollør?

Som nevnt over, kontrolleres alle svardata på individuelt nivå av skaperen. SurveyMonkey kan kun være datakontrollør for data om respondenter på de svært begrensede måtene beskrevet i avsnittet som her kalles «Hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter – respondent». I den grad det er tilfelle, har vi identifisert riktig kontrollør nedenfor.

For skapere, respondenter, besøkende til nettstedet og panelet omtalt i denne personvernpolicyen og som befinner seg utenfor USA, er datakontrolløren SurveyMonkey Europe UC i den grad de behandler dine personopplysninger. For Usabilla, se del 16.4.

14. Dine rettigheter

SurveyMonkey Apply-brukere kan få informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter her. Denne delen beskriver rettighetene du generelt kan ha som kunde av en hvilken som helst SurveyMonkey-tjeneste.

Det kan være at du ønsker å utøve en rett til å innhente informasjon om deg selv eller å rette, oppdatere eller slette denne informasjonen. For mer informasjon om disse rettighetene kan du lese her. Noen av disse rettighetene kan være underlagt unntak eller begrensninger i lokal lovgivning. Merk at dine rettigheter og valg varierer avhengig av din plassering. Vi vil ta rimelige skritt for å bekrefte identiteten din og vi vil svare på din forespørsel om å utøve disse rettighetene innen rimelig tid (og i alle tilfeller innen 30 dager fra mottak av en forespørsel) underlagt det nedenstående for spesifikke kategorier av personer.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

De beste spilleautomater og online kasinoer
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: