Penguin Splash Spilleautomat Gratis Spill Rabcat Casino Slot

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Penguin Splash

Klar til å spille Penguin Splash på ekte

(14695 user votes)

100% OP TIL 37500 RUB

(11651 user votes)

120% OP TIL 24000 RUB

Play Mobile Slots for Real Money

Play Mobile Slots for Real Money

Mest Populære Spil

De bedste casinoer, der tilbyder Rabcat spil:

Penguin Splash spilleautomat

Dette slot har en arktisk følelse, og indeholder 5 pingviner i venstre side af skærmen, som vil danse og klappe, når du vinder. Jeg ville sætte dette spil i kategorien «enkel og sød» -selv om der er et par gode funktioner, som sætter gang i tingene, mens du spiller. Hvad du helt sikkert får med dette spil, er dette glatte og underholdende gameplay, som alle Rabcat titler har. Der er også potentiale for en anstændig mellemstort gevinst via gratis spins runden, som kommer med en 2x multiplier.

Pingviner er et populært slot tema, med spil som Icy Wonders fra Netent og Penguins om Paradise fra Amaya.

I dette Rabcat spil er de 5 dansende pingviner, som sidder i venstre side af skærmen, hovedattraktionen. De vender rundt og vrikker deres haler, hopper fra fod til fod og stirrer ud over havet, mens du spiller. Jo større gevinsten, desto flere pingviner danser og desto mere aktive er deres bevægelser. Dette tilføjer en charme til spillet, især når den kombineres med de glade jazz lyde, når disse gevinster kommer. Hjulets symboler er på en almindelig hvid baggrund, selvom disse er helt kedelige i forhold til nogle Rabcat slots. Der er en hvalros, isbjørn, sæl, spækhugger, fisk og pingvin – samt de forskellige spillekort symboler på isbjerge.

Poolen under hjulene ser meget realistisk ud, og det har en rolle at spille, når du udløser bonusspillet. En eller flere pingviner vil hoppe ud fra venstre i puljen og genopstå på hjulene – før dine gratis spins starter.

Opsætning og spil for Penguin Splash

Dette slot har 25 paylines, selvom det er muligt at vælge færre hvis du ønsker det. Du kan spille for bare 1c per linje, eller mindst 25c per spin. Der er en auto-play løsning, som er sat til standard 20 spins. Dette omfatter indstillingen «hurtigt gameplay», som er super hurtig. Efter hver gevinst kan du ramme en «gamble» knap. Dette er et simpelt dobbelt-eller-intet spil, hvor du vælger rød eller sort, når et spillekort vendes.

I det normale spil er det symbol du ønsker at se spækhuggeren (medmindre du er en pingvin!). Dette er en top præmie på 2.000 mønter for 5 på en payline med 200 mønter for 4. Isbjørnen er den næste på 100 mønter for 5, med hvalrossen (50) og sælen (25), spillekort giver ikke ligeså meget, men er stadig vigtige gevinster.

Der er et wild symbol i spillet i form af en fisk, (som svømmer med en egnet lydeffekt, når det er en del af en vindende kombination). Dette erstatter alle de regelmæssige symboler ovenfor, men ikke for scatter / bonussymbolet. Det er kejserpingvinen, og vil belønne dig med op til 25 gratis spins, hvis du får 3+ hvor som helst på hjulene.

Penguin Splash bonusrunde

Når du lander 3 eller flere af pingvinerne på hjulene, begynder en sekvens, hvor en af de dansende pingviner til venstre springer i poolen og genopstår for at klatre op til hjulene. Hvis den deler en plads med et pingvinsymbol, så fordobles gratis spins gevinsterne. Udover det, er det et meget simpelt bonusspil. Du får op til 25 spins – som kører igennem hurtigt med sjov klavermusik i baggrunden. Din gevinst vises derefter (gratis spins + regelmæssig gevinster fra spins, som udløste dette), og du gå tilbage til hovedspillet.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

Selvom dette slot kunne have gjort med noget lidt ekstra til at gøre det mere spændende, så holder det sig til det «søde og enkle» overordnede design. Sidepingvinerne danser som en sindssyg under de gratis spins – og den, som sprang i poolen, sniger sig tilbage til sin plads bag hjulene.

Et spil som giver dig Happy Feet

Et solidt spil med en dejlig følelse er bundet til at appellere til spillere, som nyder de lavere intensitets-spil. De dansende pingviner i venstre side af hjulene er den vigtigste faktor, der gør dette slot underholdende. Uden dem, ville det være på den kedelige side. Jeg kunne godt lide spillets gratis spins, selvom poolen under hjulene ser ud som om, at det kan spille en mere fremtrædende rolle i det, end hvad det endte med at gøre. Dette er et lavere volatilitets-spil, med masser af mindre gevinster over 25 paylines for at holde din bankroll i gang, mens du venter på bonusspillene.

Penguin Splash

Ready to play Penguin Splash for real?

(14695 user votes)

100% UP TO 37500 RUB

(11651 user votes)

120% UP TO 24000 RUB

Play Mobile Slots for Real Money

Play Mobile Slots for Real Money

Best Casinos That Offer Rabcat Games:

Penguin Splash Slot Machine

This slot has an artic feel, and includes 5 penguins on the left of the screen which will dance and clap when you win. I’d put this game firmly into the ‘simple and cute’ category – though there are a couple of nice features which liven things up while you play. What you’ll definitely get with this game is the smooth and entertaining game-play which all Rabcat titles enjoy. There is also the potential for a decent sized win via the free spins round which comes with a 2x multiplier.

Penguins are a popular slot theme, with games like Icy Wonders by Netent and Penguins in Paradise by Amaya.

In this Rabcat game, the 5 dancing penguins which sit on the left of the screen are the main attraction. They turn and waggle their tails, raise flippers, hop from foot to foot and stare out to sea while you play. The bigger the win the more penguins dance and the more active their moves. This does add some charm to the game, especially when combined with the happy jazz sounds when those wins come in. Reel symbols are on a plain white background, though these are quite bland compared to some Rabcat slots. There is a walrus, polar bear, seal, killer whale, fish and penguin – as well as the different playing card symbols on icebergs.

The pool below the reels looks very realistic, and this has a role to play when you trigger the bonus game. One or more penguins will jump from the left into the pool, and re-emerge on the reels – before your free spins get started.

Setup and Play for Penguin Splash

This slot has 25 win-lines, though it does allow you to select fewer if you wish. You can play for just 1c per line, or a minimum of 25c per spin. There is an auto-play option which is set for a default of 20 spins. This includes the ‘fast gameplay’ option too, which is super-fast. After each win you can hit a ‘gamble’ button. This is a simple double-or-nothing game, where you choose red or black on the flip of a playing card.

In normal play the symbol you’ll want to see is the Killer Whale (well, unless you are a penguin!). This has a top prize of 2,000 coins for 5 on a win line, with 200 coins for 4. The polar bear is next at 100 coins for 5, with the walrus (50) and seal (25) next, the playing cards make up the smaller but still important wins.

There is a wild symbol in play in the form of a fish (which swims with a suitable sound effect when it makes part of a winning combo). This substitutes for all of the regular symbols above, though not for the scatter / bonus symbol. That is the emperor penguin, and will award you up to 25 free spins if you get 3+ anywhere on the reels.

Penguin Splash Bonus Round

When you land 3 or more of the penguins on the reels, a sequence begins where one of the dancing penguins on the left jumps into the pool and re-emerges to climb up to the reels. If it shares a spot with a penguin symbol, then the free spins wins are doubled. Other than that, this is a very simple bonus game; you get up to 25 spins – which run through quickly with a fun piano-led track in the background. Your wins are then shown (free spins + regular wins from the spin which triggered this) and you go back the main game.

While this slot could have done with something a little extra to make it more engaging, this is in keeping with the ‘cute yet simple’ overall design. The side-penguins dance like crazy during those free spins – and the one which jumped into the pool kind of sneaks back to his place from behind the reels.

A Game To Give You Happy Feet

Solid game-play and a light hearted feel is bound to appeal to players who enjoy the lower-intensity games. The dancing penguins on the left of the reels are the key factor that makes this slot entertaining. Without those, it would be on the dull side. I liked the free spins game, though the pool below the reels did look like it might play a more prominent part in this than it ended up doing. This is a lower volatility game, with plenty of smaller wins over the 25 win lines to keep your bankroll turning over while you wait for the bonus games to start.

Penguin Splash Slots Machine

Penguin Splash is one more interesting fifteen different winning combinations animal-themed slot. It is created by Rabcat crew and it was launched across all casinos in October 2020. Players can set bets anywhere from as low as $0.01 to $50. This means small stakes players can enjoy playing from as little as just $0.01 a spin, while players with high stakes can boost the bet to $50 per spin. The game has free spins bonuses, wild symbols, a scatter symbol feature (usually, they are connected to some important mechanism within the slot; they don’t require to be the part of the combination that is required for the winning). RTP is 94.96%. This means the House Edge is 5.04%. You can also note that this is a medium variance slot, which makes it suitable for most players, and you do not need to be afraid of too much ups and downs on your bankroll while playing. The game will regularly bring decent wins, and this will keep you afloat as you wait for the big payouts.

De beste nettcasinoene 2020:
 • CASINO-X
  CASINO-X

  1 plass! Det beste casinoet 2020!

 • JOY CASINO
  JOY CASINO

  2. plass i rangeringen!

De beste spilleautomater og online kasinoer
Legg att eit svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: